avatar

Як я таптаў боты у СА. Частка 1-ая / Как я топтал сапоги в СА. Часть 1 -ая /


Пакрысе зьбіраю да ладу тое, што ў розны час было напісанае аб службе ў войску. Нешта прыгадваю ды дапісваю ў працэсе. Не прэтэндую на мастацкую дасканаласьць. Несістэматызаваныя урыўкі, нататкі, запісы.
У войска мяне заграблі даволі неспадзявана. Тым годам у Саўку ўвялі г.з. адмысловыя наборы, па якіх пад прызыў падпадалі нават студэнты ВНУ, дзе меліся ваенные кафедры. У маёй альма-матэр гэткая была. Таптаць кірзу я асабліва не ірваўся, таму абіраючы інстытут зьвярнуў увагу і на гэты момант. Не тое, што я там пацыфіст, шчыры вернік, гуманіст ды інш, не. Аднак марнаваць дарма два гады жаданьня не было, што уяўляе сабой СА ведаў добра – побач з маім гарадком месьцілася вайсковая частка. Ды й цынкавыя труны з Афгану ужо не былі навіной. Краіне патрэбнае было гарматнае мяса, таму мялі ўсіх. Памятаю, што забралі нават хлопца-астматыка. Ужо ў чым іншым, аднак у тым, што ён неяк адкараскаецца, я быў амаль упэўнены.
У мяне адмазацца таксама не атрымалася. Не тое, што было немагчыма ўвогуле, тое казкі з падручніку аб саўковым выраі. Канешне, складаней чым сёньня, але…. Увогуле, што зараз церці – не адкасіў, таму й абулі у боты. Зразумела, у самыя цяжкія моманты злаваўся на бацьку: штотыдня парыўшыся у лазьні разам з галоуўрачом райбальніцы, можна б было дамовіцца аб якой грыжы ці гастрыце. Дзе ж там! Ці да таго яму было? Прыкладна ў той час бацькі ў чарговы раз разыходзіліся – сыходзіліся. Тая эпапея цягнулася ў іх некалькі гадоў, і я на тое паклаў яшчэ ў восьмым ці дзевятым класе. Ажно каб тое не тычылася мяне…. А яно тычылася.
Недзе ў трэцяй чвэрці дзесятага класа мяне выклікалі да дырэктара. У кабінеце акрамя яго прысутнічала мажная цётка з райвыканкамаўскіх ды пракурор району. Пасьля нядоўгай прылюдыі (як вучоба, якія планы на будучыню ды г.д.) пракурор пацікавіўся, ці ёсьць у мяне настрой павучыцца на юрфаку і паабяцаў накіраваньне ў БДУ. Хто ведае тую краіну, разумее, які неблагі сацыяльны ліфт адчыняўся перада мной. А зачынілі яго мае бацькі. Бо зразумела ж, перад тым як выдаваць накіраваньне, пракурор пажадаў зь імі паразмаўляць. Аднак ні ў бацькі, ні ў маці за справамі ды сваркамі на сустрэчу не знайшлося часу. Ды годзе, былое.
Здаў сэсію. Хоць якое там “здаў”. Здаваў я першую – хваляваўся, вучыў, пісаў “шпоры”. А гэтую трывіяльна “прайшоў на раслабоне”. Выкладчыкі самі былі калі не ў большым, чым мы ахуее, таму амаль ніхто мазгі не тлуміў. Адзнакі ставілі лёгка і амаль па жаданьні прызыўніка :)))). Прыгадваю той настрой ды той стан і разумею, чаму. Нават памятаю выпадак, калі будучы салдат з суседней кафедры парваў залікоўку на шматкі ды апаражніў графін вады на галаву экзаменатару.
Забіралі мяне двойчы. У першы дзень пратрымалі у Менскім абласным ваенкамаце (ён тады знаходзіўся на плошчы Свабоды) гадзін 8-10, бліжэй да вечара перапісалі павестку на 9-00 наступнай раніцы. Назаўтра з ранку прыбыў у стары Палац культуры першага стройтрэсту на Казлова, дзе паўдня тусаваўся разам з яшчэ дзьвума сотнямі гэткіх жа небаракаў. Гадзіны ў 3-4 па палудні з’явіўся першы капітан-пакупнік, і менавіта да яго у каманду я і патрапіў. Кароткі марш па вечароваму Менску, вакзал, цягнік. “Тахта паравоз, кілімжатыр калёсы” – паехалі.
Першыя вайсковыя адчуваньні мелі выразны абаняльны характар – устойлівае амбрэ сотняў ня першай сьвежасьці шкарпэтак ды мужчынскага абутку. Аднак чалавек –істота, здольная прызвычайвацца да ўсяго з унікальнай хуткасьцю, і ўжо праз гадзіну-другую водар “сырнікаў” зусім не замінаў частавацца “мамчынымі” разнасоламі з нашых сідараў, торбаў ды заплечнікаў. Алкаголю практычна не было. Па-першае, “купцы” старанна сачылі, каб бухло не патрапіла ў цягнік, па-другое, на двары былі “сухія” гарбачоўскія часы.
Працяг будзе.

/Понемногу привожу в порядок то, что в разное время было написано о службе в армии. Что-то вспоминаю и дописываю в процессе. Не претендую на художественное совершенство. Несистематизированные отрывки, заметки, записи.
В армию меня загребли довольно неожиданно. В тот год в Совке ввели т.н. специальные наборы, по которым под призыв попадали даже студенты тех вузов, где имелись военные кафедры. В моей альма-матер такая была. Топтать кирзу я особо не рвался, поэтому выбирая институт обратил внимание и на этот момент. Не то, что я там пацифист, искренний верующий, гуманист и др., нет. Однако тратить зря два года желания не было, что представляет собой СА, знал хорошо — рядом с моим городком располагалась военная часть. Да и цинковые гробы из Афгана уже не были новостью. Стране нужно было пушечное мясо, поэтому мели всех. Помню, что забрали даже парня — астматика. Уж в чем другом, но в том, что он как-то открутится, я был почти уверен.
У меня отмазаться тоже не получилось. Не то, что было невозможно в принципе, это всё – сказки из учебника о совковым рае. Конечно, сложнее чем сегодня, но… В общем, что сейчас тереть — не откосил, поэтому и обули в сапоги. Бывало, в самые тяжелые моменты злился на отца: еженедельно парясь в бане вместе с главврачом райбольницы, уж можно было бы договориться о какой-нибудь грыже или гастрите. Где там! До того ли ему было? Примерно в то время родители в очередной раз расходились — сходились. Та эпопея длилась у них несколько лет, и я на их отношения положил еще в восьмом или девятом классе. Если бы это ещё не касалось меня… А оно касалось.
Где-то в третьей четверти десятого класса меня вызвали к директору. В кабинете кроме него присутствовала дородная тетка из райисполкомовских и прокурор района. После недолгой прелюдии (как учеба, какие планы на будущее и т.д. ) прокурор поинтересовался, есть ли у меня настроение поучиться на юрфаке и пообещал направление в БГУ. Кто знает ту страну, понимает, какой неплохой социальный лифт открывался передо мной. А закрыли его мои родители. Ведь понятно же, перед тем как выдавать направление, прокурор пожелал с ними поговорить. Однако ни у отца, ни у матери за делами да ссорами на встречу не нашлось времени. Да ладно, прошлое.
Сдал сессию. Хотя какое там «сдал». Сдавал я первую — волновался, учил, писал " шпоры ". А эту тривиально «прошел на раслабоне ». Преподаватели сами были если не в большем, чем мы охуее, поэтому почти никто мозги не парил. Оценки ставили легко и почти по желанию призывника :)))). Вспоминаю то настроение и то состояние и понимаю, почему. Даже помню случай, когда будущий солдат с соседней кафедры порвал зачетку в клочья и опустошил графин воды на голову экзаменатору.
Забирали меня дважды. В первый день продержали в Минском областном военкомате (он тогда находился на площади Свободы) часов 8-10, ближе к вечеру переписали повестку на 9-00 следующего утра. Назавтра с утра прибыл в старый Дворец культуры первого стройтреста на Козлова, где полдня тусовался вместе с еще двумя сотнями таких же бедолаг. Часа в 3-4 во второй половине дня появился первый капитан – «купец», и именно к нему в команду я и попал. Короткий марш по вечернему Минску, вокзал, поезд. " Тохта, паровоз, килимжатор колёса" (казахск.) — поехали.
Первые армейские ощущения имели четко выраженный обонятельны характер — устойчивое амбре сотен не первой свежести носков и мужской обуви. Однако человек – существо, способное привыкнуть ко всему с уникальной скоростью, и уже через час-другой аромат «сырников» совсем не мешал угощаться «мамкиными» разносолами из наших сидоров, сумок и рюкзаков. Алкоголя практически не было. Во-первых, «купцы» тщательно следили, чтобы бухло не попало в поезд, во-вторых, на дворе были «сухие» горбачевских времена./
11 комментариев
avatar
Пакрысе? Ни разу такого не слышал, не буду приводить свои ассоциации. Похоже, я понемногу начинаю интересоваться белорусским языком. Без смеха, серьёзно.
avatar
То, что вызвало у Вас ассоциацию на нашем языке называется «пацук» :)
avatar
Пакрысе зьбіраю да ладу тое, што
Понемногу привожу в порядок то, что

Честное слово, никаких пацюков и в мыслях не было, было — «по крысе».
avatar
Вообще — интересный язык, похож на коверкание русского. Искусственный?
UPD: тот язык, который я слышал живьём, в деревне — певучий, красивый, а тот, что на письме вижу и по адынБТ слышу — ну не тот. Что-то не так?
avatar
Что-то не так?
Не знаю. Попробуйте научиться читать, расширьте лексику, чтоб асоциаций станных не возникало. Может быть поможет.
avatar
Да, попробую научиться читать. Ведь я же здесь иностранец, да?
avatar
Странный вопрос… Я слабо представляю белоруса, считающего родной язык «коверканием русского». А что там у Вас в паспорте написано, мне безразлично.
avatar
не совсем. скорее — оригинальный. со всеми вытекающими из этого проблемами
avatar
да, родители — это тема…
Сегодня муж вспоминал, как старательно заваливал экзамен в военном училище. Идея-то была хорошая — в афганский призыв не попасть. Поступление и давало эту отсрочку. В смысле, участие в поступлении. Как же он мучился, сдавая физику на двойку (олимпиадник же ж по физике был). Только в след. призыв его в Афган и отправили. Жизнь по щам всё равно надавала.
Ждём продолжения.
avatar
Да, судьба играет человеком, а человек играет в преферанс. В продолжении будет и об этом.
avatar
Самое обидное — ощущение бессмысленности и ненужности никому всех этих «тягот».
Хотя для воспитания будущей дисциплинированной раб. силы, это была хорошая школа :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.