avatar

Як я таптаў боты у СА. Частка 2-ая. Каранцін. Дурка альбо заапарк? (ящэ працяг) Как я топтал сапоги в СА. Часть 2-я . Карантин. Дурка или зоопарк? (ещё продолжение :) )


На нашай пляцоўцы месьціліся 4 часткі: ракетны батальён, што займаўся абслугоўваньнем адной са стартавых пазіцый; батальён хімікаў, што працавалі з палівам, акісьляльнікамі ды іншай трасцай, батальён абслугоўваньня і ахоўны батальён. Мне выпала служыць у апошнім. Усе часткі карысталіся агульным гаспадарчым блокам (сталовая, санчастка, баня, падсобка ды г.д.), адпаведна і гаспадарчыя работы выконвалі па чарзе.
Як я зразумеў даволі хутка, самым жудасным жахам для кожнай роты быў нарад па сталоўцы. У дзьвух словах, функцыя гэтага нараду была ў выкананьні другараднай працы на кухні і вакол яе: збор і мыцьцё посуду, нарыхтоўка паўфабрыкату (абіраньне бульбы, іншай гародніны), падтрыманьне кухні ды сталовай залы ў ідэальным санітарна-гігіенічным стане (“чыста-чыста, бела-бела”), прынясі-падай ды г.д. Ужо на другім тыдні службы частку каранціну прыпраглі ў дапамогу нараду па сталоўцы. Рабілась тое паў-афіцыйна па дамоўленасьці дзяжурнага па каранціне са старшыной зь яго ж роты, што была ў чарговым нарадзе.
Каранціну даручылі адносна “белую” працу – абіраньне бульбы. Памятаю тады вельмі здзівіла адна рэч. У гародніным цэху, дзе мы працавалі, стаялі дзьве практычна новыя электрычныя бульбачысткі. Аднак карыстацца імі ніхто не зьбіраўся. Па словах дасьведчанага “духа”, аўтаматызацыю трымалі болей для дэманстрацыйных мэтаў на выпадак візіту якой кантралюючай камісіі.
У наш першы нарад мы сталі сьведкамі адной з неад’емных частак жыцьця войска – міжнацыянальнай “дручбы” :). Батальён абслугоўваньня складаўся пераважна з сярэдняазіятаў ды каўказцаў. Сталася гэтак, што рота, да якой нас прыпахалі, прымала нарад ад роты-папярэдніка менавіта з азіяцкага батальёну. Альбо чагосьці там не далічыліся (прыём складаўся у тым ліку і з пераліку ўсяго начыньня сталоўкі да апошняй лыжкі), альбо новаму дзяжурнаму падалося, што памыта і атадраена недастаткова “бела-бела”, дакладна не памятаю. Аднак працэдура прыёма-перадачы нараду моцна зацягнулася ў часе, і ля 12-ці ночы праходзіла ужо на мове далёкай ад статуту ды й агульнаўжывальнай лексікі наогул. Цікава, што выразы накшталт “куттох га кэт”, “ворат кунэм”, “куттохумду саор”, “шеніс дэда могэтхан”, “мэні сэні сыктым” ды г.д. актыўна ужываліся двума бакамі. Потым аднекуль у бок нашых паляцеў цэбар (8-мі літровы літы алюміневы “бачок” (русск.), што выкарыстоўваўся у СА для накладкі ежы), у адказ мільганула некалькі развадзягаў (“половніков”, “черпаков”, русск.), і панеслася.
Што цікава, каранцін не чапалі, бо па непісаных вайсковых нормах салдат да прысягі – наогул ніхто, ён – па-за сыстэмай. Таму бойку мы назіралі як бы збоку, ў стане гледачоў-заўзятараў. Не тое, каб было вельмі ўжо захапляльна, і да таго ды й пасьля бачыў я і жвавейшыя экшны. Аднак хлопцы валтузілі адно аднае старанна, з агеньчыкам. Праз пару-тройку хвілінаў убег адзін са штатных павароў і драўлянай рыдлёўкай, што звычайна мяшаюць стравы ў катле, прыклаў у плечы найбольш зацятаму байцу. Бойка неяк сама па сабе сьцішылася, бо повар у войску мае аўтарытэт на узроўні камандзіра роты прыкладна. Хоць і не дацягвае да хлебарэза :).
Працяг будзе.

/ На нашей площадке размещались 4 части: ракетный батальон, который занимался обслуживанием одной из стартовых позиций; батальон химиков, работавших с топливом, окислителями и прочей чертовщиной, батальон обслуживания и охранный батальон. Мне выпало служить в последнем. Все части пользовались общим хозяйственным блоком ( столовая, санчасть, баня, подсобное хозяйство и т.д. ), соответственно и хозяйственные работы выполняли по очереди.
Как я понял довольно быстро, самым ужасным кошмаром для лябой роты был наряд по столовой. В двух словах, функция этого наряда состояла в исполнении второстепенной вспомогательной работы на кухне и вокруг нее: сбор и мытье посуды, заготовка полуфабрикатв (чистка картофеля, других овощей ), поддержание кухне и зала столовой в идеальном санитарно- гигиеническом состоянии ( " чисто- чисто, белым-бело " ), принеси — подай и т.д. Уже на второй неделе службы часть карантина припрягли в помощь наряду по столовой. Делалось это полу-официально по договоренности дежурного по карантину со старшиной из его же роты, которая заступила в очередной наряд.
Карантину поручили относительно " белую" работу — чистку картофеля. Помню тогда очень удивила одна вещь. В овощном цеху, где мы работали, стояли две практически новые электрические картофелечистки. Однако пользоваться ими никто не собирался. По словам опытного " духа ", автоматизацию держали больше для демонстрационных целей на случай визита очередной контролирующей комиссии.
В наш первый наряд мы стали свидетелями одной из неотъемлемых частей жизни армии — межнациональной " дрючьбы " :). Батальон обслуживания состоял преимущественно из среднеазиатов и кавказцев. Случилось так, что рота, которая нас припахала, принимала наряд от роты — предшественника именно из азиатского батальона. Или чего-то там не досчитались ( прием заключался в том числе и в перечёте всей утвари столовой до последней ложки), либо новому дежурному показалось, что помыто и отодраено не достаточно «бело -бело », точно не помню. Однако процедура приема -передачи наряда сильно затянулась во времени, и к 12-ти ночи проходила уже на языке далеком не только от устава но и от общеупотребительной лексики. Интересно, что выражения вроде " куттох га кэт ", " ворот кунэм ", " куттохумду соар ", " шенис деда могэтхан ", «мени сени сыктым » и т.д. активно применялись обеими сторонами. Потом откуда-то в сторону наших полетел бачок (8-ми литровый литой алюминиевый ушат, который использовался в СА для накладывания пищи ), в ответ мелькнуло несколько развадяг ( " половников ", " черпаков " ), И понеслось.
Что интересно, карантин не трогали, так как по неписанным армейским правилам солдат до присяги — вообще никто, он — вне системы. Поэтому драку мы наблюдали как бы со стороны, в состоянии зрителей — болельщиков. Не то, чтобы было очень уж захватывающе, и до того и после видел я экшны и поживее. Однако ребята валтузили друг друга старательно, с огоньком. Через пару- тройку минут вбежал один из штатных поваров и деревянной лопатой, которой обычно мешают в котлах, приложил в плечи наиболее упорному бойцу. Драка как-то сама по себе затухла, поскольку повар в армии имеет авторитет на уровне командира роты примерно. Хотя и не дотягивает до хлебореза :).
Продолжение следует ./
6 комментариев
avatar
Браво! Ещё, ещё :-)
avatar
что ж там после присяги будет. Эх, повеселимся.
avatar
у нас автоматика была. но картошка обычно была с глубоченными глазьями и трещинами и приходилось всё равно дофига в ней ковыряться
avatar
Рота солдат способна за час сделать работу, на которую трактору понадобились бы сутки.
avatar
-А хватает ли вам еды, гвардейцы?
— Хватает и даже остается!
— А с остатками что делаете?
— Съедаем и даже не хватает!
avatar
— А как вас кормят, бойцы?.. Что молчите? Выходит хорошо?
— Выходит хорошо, товарищ генерал, вот входит плохо.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.